Arnavutluk’un Yabancı Yatırımlara Verdiği Destek ve Ticari Anlaşmalar

A

Arnavutluk yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla vergi indirimleri ve bürokratik işlemlerde değişiklikler yapılmaktadır. Yeni sermaye yatırımı için özel bir teşvik uygulanmakta olup, mükelleflerin ekonomik faaliyet türü ne olursa olsun, makine ve teçhizat ithalatında KDV ödemelerini ertelemelerine olanak sağlamaktadır. KDV ödemesi ithalat tarihinden itibaren 12 aya kadar ertelenebilir. Yatırım uygulama aşaması 12 aydan uzun olan projeler için, Arnavutluk Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi durumunda KDV erteleme süresi uzatılır.

02.11.1994 tarih ve 7764 sayılı ‘Yabancı Yatırım Hakkında’ Kanun, Arnavutluk’ta yabancı yatırımcılar için uygun bir yatırım ortamı yaratmaktadır. İster gerçek ister tüzel kişi olsun, tüm yabancılara aşağıdakiler de dâhil olmak üzere bir dizi hüküm sunar:

 • Hiçbir sektör yabancı yatırıma kapalı değildir ve yatırım yapmak için önceden devlet izni gerekmez.
 • Şirketlerde yabancı iştirak payı konusunda herhangi bir sınırlama yoktur: %100 yabancı sermayeli şirketler kurulabilir.
 • Yabancı yatırım kamulaştırılamaz veya doğrudan kamulaştırılamaz veya
 • Dolaylı olarak, kanunla tanımlanan kamu yararına istisnai durumlar dışında.
 • Yabancı yatırımcılar, ayni yatırımlardaki tüm fonları ve katkıları ülkelerine geri gönderme hakkına sahiptir.
 • Uluslararası anlaşmalara göre en uygun muamele sağlanmaktadır.

7638 sayılı Ticari Şirketler Kanunu’nda öngörülen yerli ve yabancı yatırımcı ayrımı yapılmamaktadır. Bu, şirketlerin faaliyetlerini düzenler ve şirketlerin kurulabileceği yasal yapı türünü belirler.

Arnavutluk’un vergi sistemi de yabancı yatırımcılara karşı ayrımcılık yapmıyor. Aynı şekilde, kamu alımları sürecine ilişkin mevzuat, yabancı ve yerli firmalar arasında çok az ayrım yapmaktadır.

Arnavutluk Mülkiyet Haklarının Korunması

28.04.2005 tarih ve 9380 sayılı Kanun fikri mülkiyeti kapsamaktadır. Telif haklarını, patentleri, ticari markaları, damgaları, menşe markaları ve endüstriyel tasarımları korur ve korur. 2000 yılında Arnavutluk, Marakeş Anlaşmasını onayladı ve Dünya Ticaret Örgütü’nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) anlaşmasına taraf oldu. Arnavutluk, Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı Sözleşmesini (MIGA) imzaladı. MIGA, gelişmekte olan üye ülkelerdeki nitelikli yatırımlar için uygun yabancı yatırımcılara belirli ticari olmayan risklere karşı yatırım garantileri (yani, politik risk sigortası) sağlar. Arnavutluk, MIGA Konvansiyonu ile birlikte 1958 tarihli New York Konvansiyonunu (yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi hakkında) ve Yabancı Tahkim Kararlarının İnfazına İlişkin Cenevre Konvansiyonunu imzalamıştır. ABD hükümeti tarafından desteklenen bir kuruluş olan Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Arnavutluk’taki ABD’li yatırımcılara sigorta ve proje finansmanı kaynakları sağlayabilir. OPIC’in üç ana faaliyeti risk sigortası, proje finansmanı ve yatırım fonlarıdır.

Arnavutluk, Eylül 2000’den beri DTÖ üyesidir. Arnavutluk’taki yatırımcılar, yatırımlarıyla ilgili hakların yargısal olarak korunması hakkına sahiptir. Bir anlaşmazlığın tarafları, bir tahkim kurumu tarafından değerlendirilmek üzere taleplerini sunmayı kabul edebilirler. Yabancı yatırımcılar ayrıca anlaşmazlıkları bir Arnavutluk mahkemesine veya Tiran’daki Tahkim Mahkemesine götürme hakkına sahiptir. Ulusal ve uluslararası ticari tahkime ilişkin hükümler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na dâhil edilmiştir.

Arnavutluk Teşvikleri

Ülkedeki yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla vergi indirimleri ve bürokratik işlemlerde değişiklikler yapılmaktadır. Yeni sermaye yatırımı için özel bir teşvik uygulanmakta olup, mükelleflerin ekonomik faaliyet türü ne olursa olsun, makine ve teçhizat ithalatında KDV ödemelerini ertelemelerine olanak sağlamaktadır. KDV ödemesi ithalat tarihinden itibaren 12 aya kadar ertelenebilir. Yatırım uygulama aşaması 12 aydan uzun olan projeler için, Arnavutluk Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi durumunda KDV erteleme süresi uzatılır.

Diğer Tesisler

Uygun vergi sistemi

 • Kurumlar vergisi oranı %15
 • Kişisel vergi oranı %0 – 23

30’dan fazla ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Devlet tesisleri

 • Önceden hükümet izni yok
 • Tüm sektörler yabancı yatırımcıya açık
 • Yabancı şirketler için sınırlama veya kısıtlama yok %100 yabancı mülkiyet mümkün
 • Kâr ve sermayenin ülkesine geri gönderilmesi konusunda kısıtlama yoktur Özel durum koruması

Farklı kilit sektörlerde yatırım fırsatları:

 • Yenilenebilir enerji
 • Turizm
 • Tarım
 • Üretme
 • Nakliye ve Lojistik
 • Bilişim Hizmetleri
 • Maden endüstrisi

Tek noktadan alışveriş modeli

 • Yeni işletmenin kaydı bir 24 saat ücretsiz
 • Ulusal Lisanslama Merkezi tarafından hızlı ve şeffaf işletme lisanslaması

İş dostu çevre

 • Stratejik yatırım sektörlerinde vergi avantajları ve teşvikler
 • Çevrimiçi vergi sistemi
 • AB mevzuatına uygun ticari yasal çerçeve

Doğal Kaynaklar:

 • Madencilik: krom, bakır, demir cevheri, nikel, boksit
 • Petrol, doğal gaz, kömür
 • Kireçtaşı, tuz, kereste
 • Su

Arnavutluk Ticaret Anlaşmaları

Arnavutluk Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları

Bu anlaşmaların amacı, mal ve hizmet ticaretinin teşviki için yasal bir zemin oluşturmak ve daha geniş bir ekonomik işbirliğine yol açmaktır. Taraflardan her biri, diğer taraftan kaynaklanan mal ve hizmetlerin ihracatı veya ithalatı için teşvik etmeyi ve elverişli koşullar yaratmayı ve kendi ürünlerine veya tüccarlarına uyguladığı muameleyi onlara da uygulamayı taahhüt eder.

Arnavutluk’un Fransa, Yunanistan, Almanya, Romanya, İtalya, Türkiye, ABD, Hollanda, Çin, Polonya, Hırvatistan, Malezya, Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Rusya, İsviçre, Makedonya, Arjantin, Uruguay, İsrail ile yürürlükte olan anlaşmaları bulunmaktadır.  Sırbistan & Karadağ. Slovenya ile bir anlaşma 2005 yılında feshedildi ve Ukrayna ile bir anlaşma henüz yürürlüğe girmedi.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

Arnavutluk, gelir ve sermaye üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmenin önlenmesi ve vergi kaçakçılığının önlenmesi için Arnavutluk iç hukukuna göre önceliğe sahip birçok ülke ile Sözleşmeler imzalamıştır.

Aşağıdaki vergi anlaşmaları yürürlüktedir:

Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İsveç, Yunanistan, Malta, Belçika, Hollanda, Fransa, Norveç, İsviçre, Romanya, Bulgaristan, Makedonya (FYROM), Hırvatistan, Moldova, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, Kosova (UNMIK), Türkiye, Rusya Federasyonu, Malezya, Çin, Mısır

İkili Yatırım Koruma ve Teşvik Anlaşmaları

BIT’ler, ilgili ülkelerin yatırımcılarının ulusal veya en çok kayırılan ülke muamelesi görmesini sağlayan ve anlaşmazlıkların çözümü için mekanizmalar sağlayan anlaşmalardır.

Şunlarla yürürlüktedirler:

Yunanistan, Almanya, İtalya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç, Portekiz, Belçika, İspanya, Finlandiya, Polonya, Macaristan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, ABD, Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Hırvatistan, Rusya, İsrail, Tunus, Mısır, Çin, Malezya, Sırbistan & Karadağ, Güney Kore, Kosova (UNMIK).

Arnavutluk Serbest Ticaret Anlaşmaları

 İstikrar ve Ortaklık Anlaşması

AB entegrasyonuna yönelik önemli bir başarı olarak İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, Arnavutluk ile AB arasında 10 yıllık bir zaman dilimi içinde bir serbest ticaret bölgesinin kurulmasını içeriyor. SAA, Nisan 2009’da onaylandı ve artık SAA’nın ayrılmaz bir parçası olan Geçici Anlaşmanın yerini alıyor.

19 Aralık 2006’da, Arnavutluk’un bölge ülkeleriyle olan tüm ikili ticaret anlaşmaları, sekiz ülkeyi kapsayan çok taraflı bir Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması’na (CEFTA 2006) dönüştürüldü: Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Kosova, Moldova, Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek.

CEFTA’nın ana hedefleri, diğerlerinin yanı sıra, mal ve hizmet ticaretini genişletmek ve adil, istikrarlı ve öngörülebilir kurallar yoluyla yatırımı teşvik etmek, Taraflar arasındaki ticaretin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, uluslararası standartlara uygun olarak fikri mülkiyet haklarının uygun şekilde korunmasını sağlamak ve uyumlaştırmaktır. Rekabet kuralları ve devlet yardımı gibi modern ticaret politikası konularına ilişkin hükümler. Aynı zamanda anlaşmazlıkların çözümü için açık ve etkili prosedürler içerir.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)

Aralık 2009’da Arnavutluk, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile bir FTA imzaladı. EFTA üye devletleri İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’dir.

Arnavutluk Cumhuriyeti ile EFTA ülkeleri arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, mal ticaretinin serbestleştirilmesine odaklanıyor. Hem EFTA hem de Arnavutluk, balık ve diğer deniz ürünleri de dâhil olmak üzere endüstriyel ürünler üzerindeki tüm gümrük vergilerini kaldıracak. Bireysel EFTA Devletleri ile Arnavutluk arasındaki tarım ürünlerine ilişkin ikili düzenlemeler de her iki taraf arasında serbest ticaret bölgesini oluşturan araçların bir parçasını oluşturmaktadır.

Türkiye ile serbest ticaret anlaşması

Arnavutluk’un Türkiye ile 2006 yılında imzalanan ve Mayıs 2008’de yürürlüğe giren bir Serbest Ticaret Anlaşması da bulunuyor. Anlaşmaya göre, Türkiye’ye ihraç edilen Arnavutluk sanayi mallarına gümrük vergisi getirilmeyecek ve bazı Türk ürünlerine yönelik gümrük vergileri daha önce indirilecek. Sonunda beş yıl içinde muaf tutulacak. Tarım ürünlerine ilişkin olarak ülkeler birbirlerine tarife kontenjanı tanıdı.

Diyagonal birikim

(Belirli bir derecede işleme tabi tutulduktan sonra, kendi menşeli malları kendi menşeli olan ülkelerin ithalatını sağlayan ilkeye dayanarak). Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan ve EFTA Devletleri arasında diyagonal kümelenme uygulaması, bu ülkelerin EFTA Devletleri ile imzalamış oldukları Serbest Ticaret Anlaşmaları ile öngörülmektedir.

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) Programı

Genel Tercihler Sistemi (GSP), Arnavutluk ve Kosova da dâhil olmak üzere 128 ülkeden 3.500 adede kadar ürünün tercihli vergisiz girişini sağlayarak gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi desteklemek için tasarlanmış bir ABD ticaret programıdır. GSP programının amacı, bunlar ABD pazarında rekabet avantajı sağlar.

ABD’li şirketler ve müşteriler, özellikle GSP programı aracılığıyla mal satın almakla ilgileniyorlar, çünkü ABD’ye girişte ihracat tarifeleri uygulanmıyor.

Birçok ürün, GSP vergisiz muamelesi için uygundur. Bunlar, çoğu imal edilmiş ürünü içerir; imalatta kullanılan girdiler; takı; birçok halı türü; belirli tarım ve balıkçılık ürünleri ve birçok kimyasal, mermer ve mineral türü.